ข่าวทั่วไป

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตลอดเวลา 15 ปีที่จังหวัดสุรินทรื ได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวโครงการ TO BE NUMBER [อ่านต่อ..]

643 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม (1002101t) ณ ห้องประชมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การส่งคะแนนระหว่างภาคการศึกษา 2/2560 2.การออกข้อสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 3.กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 4.การสำรวจผู้สอน วิชา ภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 1,067 total views, no views [อ่านต่อ..]

1,067 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมทำความสะอาดคณะครุศาสตร์เพื่อเตรียมการรับเสด็จในโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมกันพัฒนาอาคาร 41 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ บริเวณอาคาร 41   1,071 total views, no views today

1,071 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2561 (วาระพิเศษ)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2561 (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ TO BE NO .1 2.การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน 616 total views, no views today

616 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เพื่อพัฒนาอาคารเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อแจ้งกำหนดการพัฒนาอาคาร 41 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NO.1  ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 613 total views, no views today

613 total views, no views today

ประกาศ

นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าปฏิบัติการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าปฏิบัติการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมในรายวิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41 647 total views, no views today

647 total views, no views today