ข่าวทั่วไป

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   Cr.นายพา จอกทอง 388 total views, no views today

388 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function): EF เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรในโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการรูปแบบ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โพสข่าวและถ่ายภาพโดย : นายชูสกุล เกษฎา 793 total views, no views today

793 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 284 total views, no views today

284 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา

๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายมงคล ยอดดี รองนายกองค์การส่วนตำบลตาเบา เป็นประธานเปิด โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ด้วยโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๕๔ คน โดยจัดค่ายระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อมาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายฯ โดยมีสาขาพลศึกษา และสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวเข้าร่วม ทางคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมค่ายฯ เป็นการพัฒนาทักษะ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี [อ่านต่อ..]

666 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 350 total views, no views today

350 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสุรินทร์

๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.อุดม หอมคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสาขาต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสุรินทร์” เพื่อเผยแพร่หลักสูตรและประชาสัมพันธ์รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มีลักษณะการจัดงาน ๒ กิจกรรม ๑.จัดนิทรรศการมีชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานในการจัดการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ที่ประสบความสำเร็จ ๒.การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษา ๒๐ ปี ข้างหน้า ของจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายภาพโดย : นายณัฐพงษ์ อุตส่าห์ดี [อ่านต่อ..]

518 total views, 1 views today