ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธุ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ2560-2564 2.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 3.เพื่อจัดทำแผนกลยุทธิ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 4.เพื้่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผนกลยุทธิ์ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [อ่านต่อ..]

1,930 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ นายเตชิน ปกจ๋าย คว้าเหรียญทองแดง กีฬาเอเซียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโอนีเซีย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเตซิน ปกจ๋าย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาจักสีลัต ในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 1,192 total views, no views today

1,192 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

เรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564)

เรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  1,485 total views, no views today

1,485 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนาระหว่างการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาระหว่างการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ศรัทธาของผู้ได้รับการบริการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 1,154 total [อ่านต่อ..]

1,154 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลีียนเรียนรู้ประสบการณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช้างแดง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจนบนฐานความประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสู่ความร่วมมือ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ขึ้น   1 ร่วมมือในการผลิตบัณฑิต   2 ร่วมมือในการวิจัย   3 ร่วมมือในการบริการวิชาการ   4 ร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 770 total views, no views today

770 total views, no views today