ประกาศ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 . คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 57 (หลักสูตร ค.บ.5ปี) และ นักศึกษา รหัสนักศึกษา 58 (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาาษอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41        749 total views, no views today

749 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1.การเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี5 2.กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี1-5 3.การเลือกโรงเรียนฝึกสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 5 4.การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ร่วมกับองค์กรวิชาชีพครู 5.การจัดคณาจารย์ร่วมสอนโรงเรียนสาธิต 519 total views, no views [อ่านต่อ..]

519 total views, no views today

ประกาศ

ซ้อมพิธีเปิดการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ SICE โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 23  มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.  ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมของโรงเรียนสุรวิทยาคารในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) ที่จะจัดขึ้น  ในวันที่ 26 มกราคม 2561 นี้ 300 total views, no views today

300 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัรฑิต ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานการณ์จริง 2.เพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูแล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา 860 total views, no [อ่านต่อ..]

860 total views, no views today