ประกาศ

คณะครุศาสตร์อวยพรปีใหม่ 2561

วันที่ 4 มกราคม 2561 นายคมสัน สุพรรณภพ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคระครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ในนามตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาการฯ สำนักวิจัยฯ สำนักส่งเสริมฯ 519 total views, no views today

519 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 4 แผนการปฏิบัติงาน (ผ.1) ประจำปีงบประมาณ 2561 571 total views, no views today

571 total views, no views today

ประกาศ

คณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ ผศ.ดร.กัญญา โพธิวัฒน์

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและ อ.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ ผศ.ดร.กัญญา โพธิวัฒน์ ณ วัดหนองบัว จ.สุรินทร์ 771 total views, no views today

771 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ สืบสาน งานเทศกาล สานสัมพันธ์ ชาวม่วง-เขียว ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวมากขึ้น และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย     1,569 total views, no views today

1,569 total views, no views today

ประกาศ