ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร41 มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.แจ้งข้อมูลงบประมาณ 2.การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 3.การนำเสนอข้อมูลงบประมาณที่ค้างจ่ายกับสภามหาวิทยาลัย 4.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 5.พิจารณาแจ้งรายวิชาที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2561 1,063 total views, no views today

1,063 total views, no views today

ประกาศ

การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องอธิการบดี ตึก 31 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 2.การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา 3.การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                   [อ่านต่อ..]

899 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้บที่ 2/2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้บที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.โครงการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายห้องสมุดกลุ่มโรงเรียน ตชด.21 2.การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา 1,238 total views, no views today

1,238 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอส่งประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ link ประกาศ link ระบบการรับสมัคร แนวทางการการสอบปฏิบัติตาม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    1,229 total views, no views today

1,229 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้กราบบังคมทูล เบิกนามผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 2,936 คน (รอบแรก 2,456 [อ่านต่อ..]

5,238 total views, no views today