ข่าวจากหน่วยงานภายใน

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ธงชัย วงศ์เสนา และผศ.ดร.คนึง สายแก้ว

วันพฤสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสองท่านคือ รศ.ธงชัย วงศ์เสนา และผศ.ดร.คนึง สายแก้ว ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ แด่ครูผู้เกษียณ มุทิตาจิตศิษย์…แด่ครูฉัน ผู้รังสรรค์สอนสั่งหวังเกิดผล ยกวิญญาณด้านจิตใจหัวใจคน จากวังวนหลุดพ้นอวิชา ศิษย์สำนึกตรึกตรองไตรในคำสอน ศิษย์สังวรคำสอนครูคู่ใจหนา สอนเรียนรู้สู้ชีวิตวิทยา ใช้ปัญญาเบิกทางอย่างพอดี ฉันจดจำถ้อยคำครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ สั่งสอนศิษย์ให้รู้จักรักศักดิ์ศรี รู้จักงานการเอื้อนเอ่ยเผยวาจี ถ้อยวาทีพริ้งไพเพราะเสนาะกรรณ จักจดจำคำสอนดีมีความหมาย จนชีพวายมิคลายไปให้แปรผัน พระคุณครูผู้หวังดีมีอนันต์ ชั่วชีวันไม่ลืมครูผู้สอนใจ ศิษย์…ร้อยรสบทกลอนสุนทรหวาน [อ่านต่อ..]

625 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา

๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายมงคล ยอดดี รองนายกองค์การส่วนตำบลตาเบา เป็นประธานเปิด โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ด้วยโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๕๔ คน โดยจัดค่ายระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อมาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายฯ โดยมีสาขาพลศึกษา และสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวเข้าร่วม ทางคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมค่ายฯ เป็นการพัฒนาทักษะ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี [อ่านต่อ..]

770 total views, no views today

ข่าวจากสาขาวิชาเทคโน

โครงการพัฒนารูปแบบการอบรมออนไลน์ด้วยกรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุข

เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จัดโครงการพัฒนารูปแบบการอบรมออนไลน์ด้วยกรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุข ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 274 total views, no views today

274 total views, no views today

ผลงานทางวิชาการ
ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 418 total views, no views today

418 total views, no views today