ข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวต้อนรับบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 16 สถาบัน ที่เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” โดยทำงานร่วมกับโณงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการให้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็น “สถาบันแม่ข่าย” [อ่านต่อ..]

944 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 10-11,17-18,24-25 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ ทั้งเทคนิค หลักการการนำภาษาอังกฤษไปใช้ ณ ห้องฑัณฑวาธิเธียเตอร์,ห้องประชุมช้างเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 882 total views, no views today

882 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตลอดเวลา 15 ปีที่จังหวัดสุรินทรื ได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวโครงการ TO BE NUMBER [อ่านต่อ..]

660 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม (1002101t) ณ ห้องประชมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การส่งคะแนนระหว่างภาคการศึกษา 2/2560 2.การออกข้อสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 3.กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 4.การสำรวจผู้สอน วิชา ภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 1,083 total views, no views [อ่านต่อ..]

1,083 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมทำความสะอาดคณะครุศาสตร์เพื่อเตรียมการรับเสด็จในโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมกันพัฒนาอาคาร 41 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ บริเวณอาคาร 41   1,089 total views, no views today

1,089 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2561 (วาระพิเศษ)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2561 (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ TO BE NO .1 2.การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน 631 total views, no views today

631 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เพื่อพัฒนาอาคารเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อแจ้งกำหนดการพัฒนาอาคาร 41 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NO.1  ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 627 total views, no views today

627 total views, no views today

ประกาศ

นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าปฏิบัติการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าปฏิบัติการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมในรายวิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41 661 total views, no views today

661 total views, no views today