ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง และทำความเข้าใจแนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกหลักสูตร ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง และทำความเข้าใจแนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. ชั้นปีที่ 1-5 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา… (สกอ.) จะเปิดระบบออนไลน์รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [อ่านต่อ..]

709 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภายในซุ้มจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในทุกสาขาวิชาจากทั้ง 6 คณะ ซึ่งจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของแต่ละสาขาคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสำหรับซุ้มนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะให้บริการสอบถามข้อมูลระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 – 21.00 น. ภายในงานกาชาดและงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2560 สนามกีฬาศรีณรงค์ อ.เมือง จ.สุรินทร์                         [อ่านต่อ..]

1,614 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)

 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 821 total views, no views today

821 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องรับรองวิทยากร ชึ้น 3 อาคาร 41 313 total views, no views today

313 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2560

1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม (1002101t) ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 คระครุศาสตร์ 548 total views, no views today

548 total views, no views today

ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (รุ่นเพิ่มเติม)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์สุพัตรา คำสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) รุ่นเพิ่มเติม โดยมีนักศึกษาทั้งหมด ๓๕ คน ในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ 383 total views, 1 views today

383 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ปี) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑   484 total views, 1 views today

484 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสว่างอรุณตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จุดประสงค์ของการทอดกฐินในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิและศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสว่างอรุณ หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำอ้อม ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  534 total views, no views today

534 total views, no views today