ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 1,024 total views, no views today

1,024 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 35 คน ในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41          671 total views, no views today

671 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ 1.พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาการศึกษา 2.พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 3.พิจารณาเพิ่มศักยภาพอาจารญ์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร   1,282 total views, no views today

1,282 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

International Cultural Workshop SICE 2018

วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายพิเศษ International Cultural Workshop  เทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 908 total views, no views today

908 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (Smart class room ) ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ 1.การขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการทำผลงานวิชาการ ผศ.ร.ต.ท.ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร ดร.ภัทรพล ทองนำ 2.การพิจารณาการขอกู้กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ อาจารย์ชัยธวัช [อ่านต่อ..]

1,046 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1.การเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี5 2.กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี1-5 3.การเลือกโรงเรียนฝึกสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 5 4.การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ร่วมกับองค์กรวิชาชีพครู 5.การจัดคณาจารย์ร่วมสอนโรงเรียนสาธิต 478 total views, no views [อ่านต่อ..]

478 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

วันที่ 21-22 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมการอบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เรื่องครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องไอยเรศ อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคในการทำข้อสอบ และเสริมสร้างทักษะในการทำข้อสอบ 2.เพื่อให้นักศึกษา มีความพร้อมในการทำข้อสอบในโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นและเป็นฐานความรู้สำหรับการสอบในครั้งต่อไป 821 total views, no views today

821 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 57 (หลักสูตร ค.บ.5ปี) และ นักศึกษา รหัสนักศึกษา 58 (หลักสูตร 4 ปี)

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 . ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 57 (หลักสูตร ค.บ.5ปี) และ นักศึกษา รหัสนักศึกษา 58 (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาาษอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 959 total views, no views [อ่านต่อ..]

959 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมวางแผนการดำเนินงานในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 427 total views, no views today

427 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ 3 สถานที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ เทศบาลจังหวัดสุรินทร์ ตชด.สุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ณ กองกำลังตำรวจชายแดนที่ 21  โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อสร้างสาาค์แรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ 2.สร้างเวทีแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน 3.เพื่อให้ประชาชนและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก 4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 5.เพื่อให้เด็กรู้หน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี           490 total views, [อ่านต่อ..]

490 total views, no views today