ประกาศ
ข่าวทั่วไป

โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะครุศาสตร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลกรสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกันมากขึ้น และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณพื้นที่การเรียนรู้ ชั้น 1 อาคาร 41 2,845 total views, 2 views today

2,845 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีปิดการแข่งขัน “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. พพิธีปิดการแข่งขัน “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน” ครั้งทืี่ 4 โดยมีพิธีมอบรางวัลตามการแข่งขันตามกิจกรรม 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และพิธีการมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันครั้งที่ 5 แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     840 total views, no views today

840 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเวียน ครั้งที่ ๔” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต ๙ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชถัฏสุรินทร์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ [อ่านต่อ..]

781 total views, no views today

ประกาศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 20/2560

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 20/2560 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1.การอนุมัติสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2.การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา/อนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 393 total views, no views today

393 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

21 ธันวาคม 2560 ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา   520 total views, no views today

520 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4” (สำหรับบุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์) ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 463 total views, no views today

463 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการสภาคุรุศึกษา

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตาจารย์อัมภาพรรณ พงษ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสภาคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระสำคัญดังนี้ 1.การจัดห้องปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยรสชภัฏสุรินทร์ 2.โครงการบริการวิชาการ 3.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี) 4.ขอความอนุเคราะห์ประสานคณาจารย์ผู้สอนสนใจเข้าร่วมพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต   1,067 total views, no views today

1,067 total views, no views today