ข่าวทั่วไป

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) รุ่น 3

วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) รุ่น 3 ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯให้รู้จักเป้าหมายชีวิตและวางแผนการดำเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตรงในการทำงานกับผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพครู 3.เพื่อรับมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1,033 total views, 3 views today

1,033 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้บที่ 2/2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้บที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.โครงการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายห้องสมุดกลุ่มโรงเรียน ตชด.21 2.การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา 1,195 total views, 1 views today

1,195 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้กราบบังคมทูล เบิกนามผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 2,936 คน (รอบแรก 2,456 [อ่านต่อ..]

5,190 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่สาม

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทำการฝึกซ้อมย่อยให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่สาม  โดยในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมย่อยรวม ซึ่งให้บัณฑิตเดินเพื่อฝึกซ้อมตามฐานฝึกซ้อม จำนวน 4 ฐาน ณ อาคาร 28 ส่วนพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และจะมีพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามลำดับ       [อ่านต่อ..]

1,299 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ทำการฝึกซ้อมย่อยให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่สอง

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-14.30 น.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทำการฝึกซ้อมย่อยให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่สอง ซึ่งมีบัณฑิตเข้ารายงานตัวจำนวนกว่า 3,000 คน สำหรับการฝึกซ้อมย่อยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ส่วนพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และจะมีพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามลำดับ 729 total views, no [อ่านต่อ..]

729 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 สังกัดคณะครุศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-16.30 น. วันแรกของการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 สังกัดคณะครุศาสตร์ โดยมีการแยกซ้อมย่อยดังนี้ 1.สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้องประชุมไอยเรศ 2.สาขาการประถมศึกษา ห้องประชุมช้างเผือก 3.สาขาพลศึกษา ชั้น 4 4.สาขาวิทยาศาสตาการกีฬา ชั้น 5 1,010 total views, 1 views today

1,010 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเตรียมงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 2.การดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่ 243/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 563 total views, no views today

563 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5  โดยมี 10 มห่วิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการองานประกันคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา            [อ่านต่อ..]

667 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง เป็นประธานในโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 506 total views, no views today

506 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมภาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 จุดประสงค์ในการจัดโครงการ 1.. เพื่อนำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอนของนักศึกษา ในรูปแบบของการสัมมนา [อ่านต่อ..]

539 total views, no views today