คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนา  จินดาศรี
คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.นุชจรี  บุญเกต
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ  ยอดสละ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  มีเจริญ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ปิยพร  สีสันต์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

ประธานสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง
ประธานสาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ประดับเกียรติ  จันทร์ไทย
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์เสน่ห์  ศรีงาม
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ ดร. จักรพงษ์  วารี
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์ ดร. เลิศวัลลภ  ศรีษะพลภูสิทธิ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประธานกลุ่มวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์
ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์สุภนิช  เครือแก้ว
ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ศิริพร  เกตุสระน้อย
ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตรีคม  พรมมาบุญ
ประธานกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา

อาจารย์ ดร.ภัทริยากุล  แก่นแก้ว
ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

สำนักงานคณบดี

นายคมสัน  สุพรรณภพ
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

 

 

 

 

11,215 total views, 9 views today