คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนา  จินดาศรี
คณบดีคณะครุศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.นุชจรี  บุญเกต

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ  ยอดสละ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  มีเจริญ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ปิยพร  สีสันต์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

                             นายคมสัน  สุพรรณภพ

   รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง
ประธานสาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อีเมล :
อาจารย์ประดับเกียรติ จันทร์ไทย
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
อีเมล :

อาจารย์เสน่ห์ ศรีงาม
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
อีเมล์ :

อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ วารี
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
อีเมล : jakkapong.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร. เลิศวัลลภ  ศรีษะพลภูสิทธิ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อีเมล :

ประธานกลุ่มวิชา

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
อีเมล : kajorn.edu@srru.ac.th
อาจารย์ ดร. พิกุล ประดับศรี
ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อีเมล : pikul.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร. ประดิษฐ์ ชื่นบาน
ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
อีเมล์ : pradit.edu@srru.ac.th

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ กระแสโสม
ประธานกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา
อีเมล : gua.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร.ภัทริยากุล  แก่นแก้ว
ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา
อีเมล :

9,621 total views, 3 views today