ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี

ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.นุชจรี บุญเกต

ตำแหน่ง : รองคณบดีบริหาร

อาจารย์ปิยพร สีสันต์ 

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ มีเจริญ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ว่าที่พันตรีประดับเกียรติ จันทร์ไทย

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์เสน่ห์ ศรีงาม

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ดร.จักรพงษ์ วารี

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ดร.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.ภัทริยากุล แก่นแก้ว

ตำแหน่ง : ประธานวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีคม พรมมาบุญ

ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา

อาจารย์ศิริพร เกตุสระน้อย

ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์

ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์สุภนิช เครือแก้ว

ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

นายคมสัน สุพรรณภพ

ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานฯ

 

 

 

 

 

 

 

492 total views, 6 views today