สำหรับนักศึกษา

กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา

ฟอร์มการให้คำปรึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

 

เอกสารดาวน์โหลด

  1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสาขาและย้ายคณะ   2. แบบฟอร์มคำร้องขยายระยะเวลาลงทะเบียนเรียน  3. แบบคำร้องขอขยาย-Section-วิชาชีพครู
 4. แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่ม  5. แบบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา-3-กลุ่มรวมกัน (เพิ่มเต็ม-ไม่เต็ม)  6. ปฏิทินการศึกษา
 7. เอกสารขอยืมอุปกรณ์โสตฯ   8. เอกสารการขอใช้ห้องประชุม  9. บันทึกข้อความ
 

สำหรับอาจารย์

 1. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
   1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสาขาและย้ายคณะ    2. เอกสารเพิ่ม-ถอนรายวิชา   3. เอกสารใบลา ลากิจ/ลาป่วย
 4. เอกสารขอพักการเรียน  5. แผนการเรียนแต่ละรายวิชา  6. ปฏิทินการศึกษา
  7. เอกสารขอยืมอุปกรณ์โสตฯ    8. เอกสารการขอใช้ห้องประชุม   9. บันทึกข้อความ

 

 

 

 

 

 

2,641 total views, 2 views today