ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :               หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)
 • ภาษาอังกฤษ  :            Bachelor of Education Program in Elementary Education

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม  (ไทย)      :         ครุศาสตรบัณฑิต  (การประถมศึกษา)
 • ชื่อย่อ   (ไทย)      :        ค.บ.  (การประถมศึกษา)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :         Bachelor  of  Education  (Elementary Education)
 • ชื่อย่อ  (อังกฤษ)   :         B.Ed. (Elementary Education)

 

ความสำคัญ

        ปัจจุบันอาชีพครูมีความสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ และมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของครูคือ การปลูกฝังความรู้และจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  จำนวนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
       2.1.1 วิชาชีพครู 28 หน่วยกิต
          2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 25 หน่วยกิต
          2.1.1.2  วิชาชีพครู เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
       2.1.2 ปฏิบัติการวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
          2.1.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 หน่วยกิต
          2.1.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาเอก   จำนวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
      2.2.1 วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต
      2.2.1 วิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ครูวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • นักวิจัยทางการศึกษา
 • ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
 • นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
 • นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม

เอกสารการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)

เอกสารการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

FACEBOOK สาขาวิชาการประถมศึกษา

VDO สาขาวิชาการประถมศึกษา

 

 

 

 

 

3,136 total views, 2 views today