ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :               หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
 • ภาษาอังกฤษ  :           Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม  (ไทย)      :         ครุศาสตรบัณฑิต  (การศึกษาปฐมวัย)
 • ชื่อย่อ   (ไทย)      :        ค.บ.  (การศึกษาปฐมวัย)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :         Bachelor of Education (Early Childhood Education)
 • ชื่อย่อ  (อังกฤษ)   :         B.Ed. (Early Childhood Education)

ความสำคัญ

ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพ  เป็นการสร้างทุนมนุษย์ ที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตร

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1.1  กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
    1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
2หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
           2.1.1 วิชาชีพครู 28 หน่วยกิต
                   2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 25 หน่วยกิต
                   2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
           2.1.2 ปฏิบัติการวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
                   2.1.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 หน่วยกิต
                   2.1.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
           2.2.1 วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต
           2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า                                 6 หน่วยกิต

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด
 • นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • พนักงานบริษัทในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก)
 • ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

 

เอกสารการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)

เอกสารการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

FACEBOOK สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

VDO สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2,617 total views, 2 views today