ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย      :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Education Program in Physical Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย     ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
 •  ชื่อย่อ  :    ค.บ. (พลศึกษา)
 • ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education Program  (Physical Education)
 • ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Physical Education)

ความสำคัญ

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)  มุ่งสร้างบัณฑิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน  มีทักษะการสอน  และนำศาสตร์ทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  สามารถนำคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพสู่การเรียนการสอนเพื่อวางรากฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความรู้ความสามารถ และทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีความรักการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการขัดเกลาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ  และมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1.1  กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
    1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
2หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
           2.1.1  วิชาชีพครู 28 หน่วยกิต
                 – วิชาชีพครูบังคับ  25 หน่วยกิต
                 – วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต
           2.1.2  ปฏิบัติการวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
                 – การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน        3 หน่วยกิต
                 – ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต
           2.2.1  วิชาเอกบังคับ  40 หน่วยกิต
           2.2.2  วิชาเอกเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า                                 6 หน่วยกิต

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ครูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาในทุกสังกัด
 • นักวิชาการทางด้านการศึกษาและกีฬา
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษาและกีฬา
 • ผู้ฝึกสอนกีฬา (Sport Coaching) และผู้ตัดสินกีฬา

เอกสารการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)

เอกสารการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

2,430 total views, 3 views today