ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย      : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
 • ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Education Program in Digital Technology for Education

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย     ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
 • ชื่อย่อ  :    ค.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
 • ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Digital Technology for Education)
 • ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Digital Technology for Education)

 

ความสำคัญ

ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ และมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครู คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตใจแก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมืองปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีความสำคัญด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสื่อดิจิทัล รวมถึงจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล แสวงหาความรู้ในวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดอย่างมีระบบมีทักษะทางปัญญาในการพัฒนาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการด้านความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน และสังคม ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1.1  กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
    1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
2หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
          2.1.1 วิชาชีพครู 28 หน่วยกิต
                  2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 25 หน่วยกิต
                  2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต
           2.1.2 ปฏิบัติการวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
                  2.1.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 หน่วยกิต
                  2.1.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วย
     2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต
           2.2.1 วิชาเอกบังคับ 41 หน่วยกิต
           2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า                                 6 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ครูสอนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาโสตทัศนศึกษา วิชาเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และวิชาการงานอาชีพในทุกสังกัด
 • บุคลากรสายสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
 • บุคลากรของหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 • ผู้ออกแบบสื่อการสอนและระบบการเรียนการสอน  นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยทางการศึกษา
 • ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจทางการศึกษา

เอกสารการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)

เอกสารการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

FACEBOOK สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

VDO สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

2,777 total views, 2 views today