เอกสารงานบุคคล
1. แบบใบยกเลิกวันลา

2. แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว-ลาคลอดบุตร

3. แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือน

4. คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

 

หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
1. ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

 

 แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 1. คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ ปี 2557

 

 

445 total views, 7 views today