สาขาวิชาพลศึกษา

 อาจารย์เสน่ห์  ศรีงาม

ประธาสาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  มีเจริญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.วารีรัตน์  แย้มประดิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์สุรเดช   โพธิกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์เกชา พูลสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์สมพงษ์  มณีศักดิ์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ ดร. จักรี อย่าเสียสัตย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รศ.ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส  สิงคเสลิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ปิยนันท์  พูลโสภา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ผ่องนภา  พรหมเกษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์พัชรา  พานทองรักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาการประถมศึกษา

ว่าที่ พันตรี ประดับเกียรติ จันทร์ไทย

ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

ผศ.ดร.อุริด พลศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

ผศ. พัชรี เขตต์จะโป๊ะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

ว่าที่ ร้อยโท สุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาจารย์ดร.จักรพงษ์ วารี

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ว่าที่ ร.อ.บุญโต นาดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ผศ.ดร.ทิพเนตร ปาสานำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาจารย์กฤษณณัฐ หนุนชู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ จำปา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.ภัทรพล ทองนำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ. มาโนช แพ่งกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์พลพีร์ แสงสุวอ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.จาตุรณต์ บุรวัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์สุภนิช เครือแก้ว

ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ เกศสุดา ปราสาทภิญโญ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ดร.พิกุล ประดับศรี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์สุพัตรา คำสุข

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.ชัยธวัช ตนตรง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.จิตมาส สุชแสวง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ศิริพร เกตุสระน้อย

ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ดร.ณีน์นรา ดีสม

ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์สิริลักษณ์ วนพร

ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ ดร.โชติอนันต์ เชาวน์สุจริต

ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

กลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ภัทริยากุล แก่นแก้ว

ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

กลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา

ผศ.ดร.ตรีคม พรมมาบุญ

ประธานกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา

ผศ.ดร.เกื้อ กระแสโสม

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา

ผศ.ดร.พนา จินดาศรี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา

อาจารย์ปิยพร สีสันต์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา

อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เรืองสิทธิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์

ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ดร.อุดม หอมคำ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

 

 

 

1,288 total views, 14 views today