ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย         :    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ภาษาอังกฤษ     :    Bachelor of Science Program in Sports Science

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ชื่อเต็ม (ไทย)     :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
  • ชื่อย่อ (ย่อ)       :    วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Science (Sports Science)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :    B.Sc. (Sports Science)

 

ความสำคัญ

                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนย่อย (1) ว่าด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ แผนย่อย (2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ แผนย่อย (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนา ในเป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้  ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและสามารถจัดรูปแบบการฝึกซ้อมกีฬา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ โปรแกรมการฟื้นฟู ให้คำปรึกษาทางด้านการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ เป็นผู้นำในด้านกีฬาและการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ว่า  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา   บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  6 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  9 หน่วยกิต
เลือกเรียนในรายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 97 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต
2.2  กลุ่มวิชาเอก 85 หน่วยกิต
    2.2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 59 หน่วยกิต
    2.2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก 19 หน่วยกิต
2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

                                            

 

 

 

 

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำในด้านกีฬาและการออกกำลังกายในสถานประกอบการของรัฐและเอกชน
  • นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพประจำทีมกีฬาในสโมสรกีฬาเอกชน
  • ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ

 

เอกสารการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)

FACEBOOK สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

VDO แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

2,078 total views, 2 views today