คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนา  จินดาศรี
คณบดีคณะครุศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.นุชจรี  บุญเกต

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ  ยอดสละ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  มีเจริญ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ปิยพร  สีสันต์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

                         นายคมสัน  สุพรรณภพ

   รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง
ประธานสาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อีเมล :
อาจารย์ประดับเกียรติ  จันทร์ไทย
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
อีเมล :

อาจารย์เสน่ห์  ศรีงาม
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
อีเมล์ :

อาจารย์ ดร. จักรพงษ์  วารี
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
อีเมล : jakkapong.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร. เลิศวัลลภ  ศรีษะพลภูสิทธิ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อีเมล :

ประธานกลุ่มวิชา

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์
ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
อีเมล : kajorn.edu@srru.ac.th
อาจารย์สุภนิช  เครือแก้ว
ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อีเมล :

อาจารย์ศิริพร  เกตุสระน้อย
ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
อีเมล์ :

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตรีคม  พรมมาบุญ
ประธานกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา
อีเมล :

อาจารย์ ดร.ภัทริยากุล  แก่นแก้ว
ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา
อีเมล :

9,902 total views, 2 views today