Home คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

by education

 

 ลำดับ              ชื่อ-สกุล            ตำแหน่ง                                       คู่มือ     ดาวน์โหลด
 1 น.ส. อรณภัทร  ดุจจานุทัศน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ดาวน์โหลด
 2  นายโกวิทย์  พันธ์จรุง  นักวิชาการพัสดุ      ดาวน์โหลด
 3  นายพีรดนย์  สุวรรณพานิช  นักวิชาการศึกษา การจัดแผนการเรียนในโปรแกรมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา      ดาวน์โหลด
 4  นางสุพรรษา เสียงวังเวง  นักวิชาการเงินและบัญชี การยืมเงินราชการ      ดาวน์โหลด
 5  น.ส.อาภากร คำนาทิพย์   นักวิชาการศึกษา  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      ดาวน์โหลด
 6  นายคงคม สืบสิทธิ์   นักวิชาการศึกษา  งานหลักสูตร      ดาวน์โหลด
 7  น.ส.วิภาวรรณ บุญรอด   นักวิชาการศึกษา งานกิจการนักศึกษา      ดาวน์โหลด
 8  นายคมสัน สุพรรณภพ   นักวิชาการศึกษา  (รก.หน.สนง.)  การรับและฝึกนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      ดาวน์โหลด
 9  นายชูสกุล เกษฎา  นักวิชาการศึกษา  งานประชาสัมพันธ์      ดาวน์โหลด
10 น.ส.ประภาพร ปลายแก่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การจัดประชุม      ดาวน์โหลด
11 น.ส.ปุณณดา สัชชานนท์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ      ดาวน์โหลด
12 นางวรนุช อุสาคู  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กระบวนการจัดทำหนังสือราชการ      ดาวน์โหลด
13 นางนันทิยา สุพรรณภพ   นักวิชาการศึกษา  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี      ดาวน์โหลด
14 นายสุรเดช นวะสิมัยนาม   นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการประจำสาขาวิทย์กีฬา      ดาวน์โหลด
15 นายสำเร็จ สาคเรศ   นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการศึกษา      ดาวน์โหลด
16 น.ส.ศศิพิมพ์ สายกระสุน  บรรณารักษ์  งานวิชาการและงานบรรณารักษ์      ดาวน์โหลด
17 นายคณภัทร พวงจินดา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  งานคอมพิวเตอร์      ดาวน์โหลด
18 นายวิทวัส อาโยวงษ์   นักวิชาการศึกษา  งานบริการวิชาการ      ดาวน์โหลด
19 นายทศพร แก้วเหมือน   นักวิชาการศึกษา      ดาวน์โหลด
20 นายณัฐพงศ์ อุตส่าห์ดี   นักวิชาการศึกษา  งานโสตทัศนศึกษา      ดาวน์โหลด
21 น.ส.ภาวิดา นิยมทอง   นักวิชาการศึกษา ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครธในระบบ KSP Self Service      ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00