ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประชุม เรียน คณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ด้วยคณะครุศาสตร์ มีข้อราชการแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒)

ขอเชิญประชุม เรียน คณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ด้วยคณะครุศาสตร์ มีข้อราชการแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒) การเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น ๓ อาคาร ๔๑  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 350 total views, no views [อ่านต่อ..]

350 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาเครื่องมือแบบรายงานการวิจัย โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาเครื่องมือแบบรายงานการวิจัย โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 170 total views, no views today

170 total views, no views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ 2/2562 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและผ่านการคัดเลือกจำนวนสองเท่าของจำนวนการกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้ง 2.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณุวฒิประจำคณะครุศาสตร์ 3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ของ อ.ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ 4.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ของ อ.เลิศวัลลภ [อ่านต่อ..]

1,469 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุรินทร์

บุคลากรคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 182 total views, no views today

182 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ได้จัดสัมภาษณ์เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 487 total views, no views today

487 total views, no views today