ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 4/2561 โดยมีการหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน ร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูที่มีคุณภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 1,130 total views, no views today

1,130 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน