ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลััยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41   [อ่านต่อ..]

1,017 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วิทยากรให้คำแนะนำนักศึกษาที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ 2561

30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำนักศึกษาที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ 2561 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 120 คน ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41   1,023 total views, no views today

1,023 total views, no views today

ประกาศ
ประกาศ

ประชุมการทดสอบใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ SRRU 4.0

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมหารือในการทดสอบใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อส่งเสริมและสนุบสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนินกาบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ SRRU 4.0 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น 2 อาคาร 41 807 total views, no views today

807 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ Google Form และ QR Code

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ Google Form และ QR Code วิทยากรและผู้ดำเนินโครงการโดย งานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ (41208) อาคาร 41 ชั้น 2     1,546 total views, no views today

1,546 total views, no views today

ประกาศ

การประชุมพนักงานสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมพนักงานสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รายงานการปฏิบัติงาน/ปัญหา/ข้อเสนอแนะ -งานบริหารทั่วไป           -งานบัณฑิตศึกษา -งานวิชาการ            [อ่านต่อ..]

670 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,551 total views, no views today

1,551 total views, no views today