ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1.การเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี5 2.กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี1-5 3.การเลือกโรงเรียนฝึกสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 5 4.การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ร่วมกับองค์กรวิชาชีพครู 5.การจัดคณาจารย์ร่วมสอนโรงเรียนสาธิต 559 total views, no views [อ่านต่อ..]

559 total views, no views today

ประกาศ

ซ้อมพิธีเปิดการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ SICE โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 23  มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.  ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมของโรงเรียนสุรวิทยาคารในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) ที่จะจัดขึ้น  ในวันที่ 26 มกราคม 2561 นี้ 367 total views, no views today

367 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัรฑิต ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานการณ์จริง 2.เพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูแล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา 899 total views, no [อ่านต่อ..]

899 total views, no views today

ประกาศ

สอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ิ จัดโครงการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 29101 อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ? ค่าสมัคร – นักศึกษา 1,000 บาท – บุคคลทั่วไป 1,500 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ภาษา ชั้น [อ่านต่อ..]

208 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) ที่จะจัดขึ้น ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 นี้ 340 total views, no views today

340 total views, no views today