คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร. พนา จินดาศรี
คณบดีคณะครุศาสตร์

สายตรงคณบดี

โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

ITA คณะครุศาสตร์