หน้าแรก มาตรฐานการอุดมศึกษาและกฏกระทรวง พ.ศ. 2565

มาตรฐานการอุดมศึกษาและกฏกระทรวง พ.ศ. 2565

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์
1.กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2565
2.กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา2565
3.กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2565
4.มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการใสสถาบันอุดมศึกษา 2565
5. กำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาอื่น
6. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2565
7.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2565
8.รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานฯ 2565
9.แนวทางพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
10. แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
11. หลักเกณฑ์และวิธีกาารเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 2565
12. แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษา 2565
13. มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ต่างกัน 2565
14. มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน 2565
15. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบฯ

 

 

 

 

Loading

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00