หน้าแรก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์
หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Master of Education Program in Curriculum and Learning Innovation)

ปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้)
ชื่อย่อ : ค.ม. (หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Curriculum and Learning Innovation)
ชื่อย่อ : M.Ed. (Curriculum and Learning Innovation)

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน 1 แบบวิชาการ) หลักสูตร 2 ปี ทำวิทยานิพนธ์

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งผลิตนักพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักการศึกษา และนักวิจัยทางการศึกษาที่มีความรู้ที่มีความรู้คู่คุณภาพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และเทียบเคียงระดับสากล

ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพบัณฑิตด้านการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้บูรณาการกับวิธีวิทยาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมครู นักการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตรและ นักออกแบบการเรียนรู้ ให้มีสมรรถนะการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของตามบริบทของพื้นที่อย่างทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะ ดังนี้
1. รู้ลึกและรู้รอบในศาสตร์ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและการแสวงหาแนวคิดแนวทางใหม่ๆ ในการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และผลิตงานวิจัยทางด้านหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
4. เป็นผู้มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เห็นคุณค่าของศาสตร์ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
หรือประกอบอาชีพดังกล่าวอยู่แล้ว และต้องการ up skill)

1. ผู้สอนทุกระดับการศึกษา
2. ศึกษานิเทศก์
3. นักวิชาการศึกษา
4. นักวิจัยการศึกษา
5. นักพัฒนาหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรอิสระ
6. ที่ปรึกษา ผู้ประสานงาน ด้านการศึกษา
7. นักฝึกอบรมและวิทยากร
8. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการศึกษา
9. อาชีพอิสระด้านการบริหารจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การฝึกอบรม

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

นักศึกษา ต้องสอบผ่านความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีความรู้ความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน (6 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

วิชาบังคับ เรียน 15 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้

วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้

วิทยานิพนธ์ เรียน 12 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้

วิทยานิพนธ์ เรียน 12 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้

กิจกรรมทางวิชาการ

1. กรณีที่นักศึกษาไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา จะต้องเข้ารับการอบรมหรือร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนสมรรถนะพื้นฐานด้าน จิตวิทยาสำหรับครู การจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา และ ความเป็นครู
2. นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานหรือการประชุมสัมมนาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยต้องมีการนำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับ

การรับรองหลักสูตร

เอกสารการรับรองหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้

อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง

ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ

ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.พนา จินดาศรี

กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา

อาจารย์ ดร.พิกุล ประดับศรี

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.ณีน์นรา ดีสม

ปร.ด. จิตวิทยาการปรึกษา

อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์

กศ.ด. หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.จิตตมาส สุขแสวง

ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง

กรรมการ

ผศ.ดร.พนา จินดาศรี

กรรมการ

อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จิตตมาส สุขแสวง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.พิกุล ประดับศรี

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ดร.ณีน์นรา ดีสม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสำเร็จ สาคเรศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00