Home หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)

by education

ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างทุนมนุษย์ ที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (Bachelor of Education Program in Early Childhood Education)

โครงสร้างหลักสูตร

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู 28 หน่วยกิต
2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 25 หน่วยกิต
2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.1.2 ปฏิบัติการวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
2.1.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 หน่วยกิต
2.1.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด
- นักวิชาการทางด้านการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
- พนักงานบริษัทในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก)
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

การรับรองหลักสูตร

เอกสารการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)

เอกสารการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข่าวสารสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00