News Ticker

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2564

 

คณบดีคณะครุศาสตร์
ดร.นุชจรี  บุญเกต
รักษาราชการเทนคณบดี

สายตรงคณบดี

โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

ITA คณะครุศาสตร์