หน้าแรก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนย่อย (1) ว่าด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ แผนย่อย (2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ แผนย่อย (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนา ในเป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้ ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและสามารถจัดรูปแบบการฝึกซ้อมกีฬา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ โปรแกรมการฟื้นฟู ให้คำปรึกษาทางด้านการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ เป็นผู้นำในด้านกีฬาและการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ว่า “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Bachelor of Science Program in Sports Science)

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
เลือกเรียนในรายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 97 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก 85 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 59 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 19 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้นำในด้านกีฬาและการออกกำลังกายในสถานประกอบการของรัฐและเอกชน
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพประจำทีมกีฬาในสโมสรกีฬาเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ

การรับรองหลักสูตร

เอกสารการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข่าวสารสาขาวิชาพลศึกษา

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00