หน้าแรก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มุ่งสร้างบัณฑิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน มีทักษะการสอน และนำศาสตร์ทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพสู่การเรียนการสอนเพื่อวางรากฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความรู้ความสามารถ และทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรักการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการขัดเกลาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ และมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (Bachelor of Education Program in Physical Education)

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู 28 หน่วยกิต
– วิชาชีพครูบังคับ 25 หน่วยกิต
– วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต
2.1.2 ปฏิบัติการวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
– การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 หน่วยกิต
– ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาในทุกสังกัด
นักวิชาการทางด้านการศึกษาและกีฬา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
อาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษาและกีฬา
ผู้ฝึกสอนกีฬา (Sport Coaching) และผู้ตัดสินกีฬา

การรับรองหลักสูตร

เอกสารการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)

เอกสารการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข่าวสารสาขาวิชาพลศึกษา

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00