♦    รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559                        คลิก 

        ♦    ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   คลิก

            นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  คลิก

           แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)   คลิ

 

 

 

1,405 total views, 2 views today