Home หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)

by education

ปัจจุบันอาชีพครูมีความสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ และมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของครูคือ การปลูกฝังความรู้และจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (Bachelor of Education Program in Elementary Education)

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครู 28 หน่วยกิต
2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 25 หน่วยกิต
2.1.1.2 วิชาชีพครู เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.1.2 ปฏิบัติการวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
2.1.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 หน่วยกิต
2.1.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต

3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- ครูวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการทางด้านการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยทางการศึกษา
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

การรับรองหลักสูตร

เอกสารการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)

เอกสารการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข่าวสารสาขาวิชาการประถมศึกษา

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00