โครงการสัมมนาและนิทรรศการวิชาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาและนิทรรศการวิชาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือกชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละสาขาวิชาทั้งหมดของคณะครุศาสตร์ 18 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์  ที่เป็นการรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในรูปแบบการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

441 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*