ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

กรรมการตรวจหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ : ประธาน
2.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ : กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ กระแสโสม : กรรมการและเลขานุการ
4.นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน/นางนันทิยา สุพรรณภพ : ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

357 total views, 1 views today