การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Build Bright University (BBU) ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร ในการต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Build Bright University (BBU) ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน เพื่อเข้าศึกษาดูงานเพื่อการศึกษาบริบททางด้านงานวิชาการ งานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสานสัมพันธไมตรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

28,457 total views, 1 views today