..

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักสูตรการผลิตครู”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักสูตรการผลิตครู” ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41   84 total views, 7 views today

84 total views, 7 views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ (อิงสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562)

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์  (องสมรรถนะ) ปีการศึกษา 2562(กิจกรรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับคณาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู)โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคือ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรในวิชาชีพครูโดยใช้สมรรถนะ 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในอนาคต 3. เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และเจ้าหน้าที่จำนวน 130 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต [อ่านต่อ..]

487 total views, no views today

ประกาศ