แบบฟอร์มแผนกงานธุรการ

ภาระงานด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

     ลำดับที่                                                                                            เรื่อง   Download Form PDF,DOC
 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

ตัวอย่างคำสั่งทางราชการ

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ตัวอย่างหนังสือภายใน

ตัวอย่างหนังสือภายใน2

ตัวอย่างเอกสารจัดทำโครงการ

แบบฟอร์มชี้แจงกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้

แบบรายงานวิจัย

ใบขออนุญาตใช้รถราชการ

ใบแจ้งขอใช้บริการ

ใบเบิกเงินสวัสดิการ

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

ใบสำคัญรับเงิน

ปบ-14

ปบ-ว63-61

ประกาศ-154-61

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประมาณการอย่างเดียว

ประมาณการ

ขออนุญาตไปราชการ พ.ศ. 2566

 

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

 

วิชาการ

   ลำดับที่                                                                                                     เรื่อง     Download Form PDF,DOC
         1  ใบงบหน้า-รายงานผลการเรียน            Download Form 

การเงิน บัญชีและพัสดุ

   ลำดับที่                                                                                                        เรื่อง    Download Form PDF,DOC
 1

2

3

4

5

6

7

8

9

 แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

แบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่าย

แบบฟอร์มติดใบเสร็จ

แบบฟอร์มเบิกค่านิเทศนักศึกษา

แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล

แบบฟอร์มเบิกไปราชการ

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน เบิกค่าอาหาร

แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร

แบบฟอร์ขอยืมเงินทดรองจ่าย

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

แบบฟอร์มแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม  Download Form PDF,DOC
1

2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ_หลักสูตร

Download Form

Download Form

                                                      แบบฟอร์มงานบุคคล/งานบริหารความเสี่ยง/งานตรวจสอบภายใน

 ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม  Download Form PDF,DOC
1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัย-ประเภทวิชาการ-ปี-2561 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล individual Development Plan : IDP

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ-พม.งปม.และงบรายได้

คู่มือสมรรถนะสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2560

คู่มือการประเมินสายสนับสนุน พ.ศ.2560

ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ-ประเภทวิชาการ

แบบประเมินการปฏิบัติราชการ-ประเภทวิชาการ

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

แบบคำร้องไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มการขอใบรับรองเงินเดือน

 

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

 

แบบฟอร์มใบสั่งงานบุคลากรสายสนับสนุน/แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม, โครงการที่ได้รับมอบหมายสำหรับบุคลาการสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์

 ลำดับที่                                                                                                   ชื่อแบบฟอร์ม    Download Form PDF,DOC
      1

2

 

แบบฟอร์มสั่งงานบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะครุศาสตร์

แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมายสำหรับบุคลาการสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

           Download Form

           Download Form

 

แบบฟอร์มงานวิจัย

 

 ลำดับที่                                                                                                   ชื่อแบบฟอร์ม    Download Form PDF,DOC
      1

 

โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

                  Download Form

 

 

3,636 total views, 1 views today