♦    รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559                        คลิก 

        ♦    ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   คลิก

            นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  คลิก

 

 

94 total views, 1 views today