จำนวนผู้สมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

หลักสูตร มาตราฐาน รับสมัคร

จำนวน (คน)

ผู้สมัคร

ณ ปัจจุบัน (คน)

ผู้สมัคร

(เพิ่มเติม)

ผู้สมัคร

ณ ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)

สถานะ รายชื่อผู้สมัคร
 1  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  50 10 40 4   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
4  จิตวิทยาสำหรับครู 50 34 16 5   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ    รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
5 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 50 31 19 3   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ    รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 50 33 17 5   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ    รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
7 การวิจัยทางการศึกษา 50 22 28 1   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ    รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม  
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 50 35 15 4   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ    รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม 
9 ความเป็นครู 50 31 19 8   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ    รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม

                                                                                                                                                                                                                                                   อัพเดท วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.30 น.

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ คุรุสภากำหนด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (แบบ ส.๑) จากเวปไซต์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ http://edu.srru.ac.th/ และชำระเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 310-6-07341-1  ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์” เป็นจำนวนเงินมาตรฐานละ 2,000 บาท โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่  E-mail : adminedu@srru.ac.th

2. สมัครด้วยตนเอง

ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 310-6-07341-1 ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์” เป็นจำนวนเงินมาตรฐานละ 2,000 บาท และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 2 อาคาร 41 (ครุศาสตร์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 23 มีนาคม 2561

 

 

 

 

 

                 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร : 044-041-551

6,130 total views, 2 views today