king10

ข่าวสาร

1. รายละเอียดหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทคและสื่อสารการศึกษา 2. รายละเอียดหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย 3. รายละเอียดหลักสูตรสาขาประถมศึกษา 4. รายละเอียดหลักสูตรสาขาพลศึกษา 5. รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา *คลิกเพื่อสมัคร*  

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 5 มีนาคม 2560 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการสัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน รายวิชาการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1600 คน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน...

ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพครู

เอกสารประกอบการอบรม การเขียนเค้าโครง การเขียนรายงานการวิจัย การพัฒนาครูโดยใช้ระบบ Coaching & Mentoring การพัฒนาครูเพื่อสร้างเด็กในศตวรรษที่ 21 งานวิจัยในชั้นเรียนครูมาเลเซีย แบบบันทึก Coaching รายงานการวิจัยในชั้นเรียน Poster Similarities and Differences in Coaching and Mentoring

ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9มาตรฐาน ปีการศึกษา2558 Download

ผศ.ดร.อุไร  จันทมัตตุการ
คณบดีคณะครุศาสตร์

วีดีโอทางการศึกษา (ปรับตั้งค่าบรรยายไทยได้): Social and Emotional Learning