คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ
คณบดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันในวิชาชีพพลศึกษา

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับอาจารย์จากสาขาพลศึกษา คณะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาชีพพลศึกษา กับอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อนำความรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป   853 total views, 70 views today

853 total views, 70 views today