ข้อมูลพื้นฐาน

 10486952_796708523696882_1877321710_o10491300_796708107030257_1374213371_o

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Faculty of Education, Surindra Rajabhat University)

ที่ตั้ง

     อาคาร 41 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์  186 ม.1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

     คณะครุศาสตร์ เป็นส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสุรินทร์  เดิมชื่อคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์  ได้รับการสถาปนาพร้อมกับการตั้งวิทยาลัยครูสุรินทร์ คือ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 สังกัดกรมการฝึกหัดครู  กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อ 14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 แทน ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538 และตั้งแต่วันที่ 25มกราคม 2538 คณะวิชาครุศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะครุศาสตร์

     เดิมสำนักงานคณะครุศาสตร์มีสำนักงานอยู่ที่อาคาร 9 และอาคาร 10 ต่อมาได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นจึงใช้อาคาร 10 ชั้นล่างเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต  แต่ในเวลาต่อมาโรงเรียนสาธิตได้ขยายชั้นเรียน  ซึ่งแต่เดิมสอนในระดับปฐมวัย และได้ขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา ต้องใช้อาคารและสถานที่ คณะครุศาสตร์จึงได้ย้ายสำนักงานจากอาคาร 9 มาอยู่อาคาร 28 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) เมื่อปี พ.ศ. 2544 และเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้ย้ายมาอาคารหลังใหม่ อาคาร 41 อาคารคณะครุศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน

      ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบุคลากรในสาขาการศึกษา ตั้งแต่ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี 2519 ได้จัดการศึกษาวิชาชีพครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกติ)  ต่อมาในปี 2521 ได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) และขยายเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ปี พ.ศ. 2543  ได้เปิดสอนในระดับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาการบริหารการศึกษา

ปี พ.ศ. 2546 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหลังจากนั้นได้มีการเปิดในสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาอื่นอีก อาทิ การวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและการสอน

ปรัชญา ปณิธาน วิสัย

ปณิธานมหาวิทยาลัย   :   แหล่งวิทยาการ มาตรฐานการศึกษางานวิจัยก้าวหน้าศูนย์รวมภูมิปัญญา 
                                พัฒนาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ปรัชญาคณะครุศาสตร์  :  ผลิตและพัฒนาครูดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์
      คณะครุศาสตร์มุ่งผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้นำด้านวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน

พันธกิจ
1.  ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งวิชาชีพ
2.  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
3.  บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
4.  ปรับปรุง พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
5.  ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน
6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ

เป้าหมาย
1.  ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งวิชาชีพ
2.  มีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่
3.  ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการทางวิชาการ
4.  คณาจารย์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
5.  มีโครงการหรือกิจกรรมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
6.  มีระบบการประกันคุณภาพภายในคณะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ