หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายวิชาการ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การตรวจสอบและป้องกันการซื้อผลงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2.ขอเชิญชวนเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2566
เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร
3.ขอให้ตรวจสอบการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
4.ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5.สรุปการไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565
6.ปฏิทินการจัดหาวัสดุฝึก วัสดุรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2565
เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ
เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
7.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 1)
8.การแก้ไขผลการเรียน
9.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปบทความและงานวิจัย) ของอาจารย์ปิยนันท์ พูลโสภา
10.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปบทความและงานวิจัย) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ทองนำ
11.(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12.การพิจารณาการดำเนินงานโครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00