หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายวิชาการ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ จากรองคณบดี
-เรื่องเสนอจากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
-ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรระดับคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
2.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจำคณะ ผู้แทนคณาจารย์
3.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ จากคณะกรรมการประจำคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.พิจารณาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู และหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (ครู)
5.พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 (จำนวน 4 สาขาวิชา คือ
-ค.บ.การประถมศึกษา
-ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
-ค.บ.พลศึกษา
-ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00