Home ข่าวจากมหาวิทยาลัย งานประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ ถอดบทเรียนของผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2565

งานประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ ถอดบทเรียนของผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2565

by chousakun kassada
งานประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ “ถอดบทเรียนของผู้เกษียณอายุราชการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2565
โดยคณะครุศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัตนธรรมเมธี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โดยจัดงาน ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00