Home ข่าวจากหน่วยงานภายใน การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

by Audiovisual M

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมและส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา

2. รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

3. การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ 3)

4. การขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชายวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ รหัสวิชา EEDU621301 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์

5. การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปบทความและงานวิจัย) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง

6. (ร่าง) คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา

7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00