หน้าแรก ข่าวจากหน่วยงานภายใน การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

ผู้เขียน chousakun kassada

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต

2.การขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือฯ

3.การขอความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

4.การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สมัครทำประกันอุบัติเหตุ (ตามความสมัครใจ)

5.สรุปข้อมูลผู้สมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

6.ภาพรวมจำนวนนักศึกษาที่ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

7.ภาพรวมจำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้งานอาคาร 41 ภาคเรียนที่ 1/2566

8.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ จากรองคณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหาร

-แนวทางการจัดหาวัสดุฝึก/วัสดุรายวิชา

-สรุปการใช้งบประมาณการเพื่อไปนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-การเตรียมความพร้อมห้องเรียน อาคาร 41

-ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง แนวทางการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในห้องเรียน

9.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-สรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสร้างรูปแบบร่วมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

-การดำเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

-ปฏิทินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

10.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ จากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

-คำสั่งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

-ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

11.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ จากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

-สรุปผลการดำเนินงาน “ครุศาสตร์คืนถิ่น ราชภัฏสุรินทร์ร่วมใจ 2566”

-ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

12.การใช้งบพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00