ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  จินดาศรี              ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์                                            ประธาน

                    ดร.นุชจรี  บุญเกต                               ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร               รองประธาน   

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ  ยอดสละ                       ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                                        กรรมการ   

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  มีเจริญ                 ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา           กรรมการ 

       อาจารย์สมพงษ์  มณีศักดิ์ประเสริฐ                      ตำแหน่ง : ผู้แทนคณาจารย์                                              กรรมการ

 

                  ดร.พิกุล  ประดับศรี                                   ตำแหน่ง : ผู้แทนคณาจารย์                                           กรรมการ

              ว่าที่พันตรีประดับเกียรติ  จันทร์ไทย                                    ตำแหน่ง : ผู้แทนคณาจารย์                                                                กรรมการ

                       นายหลักเขต มุ่งสันติ                                                   ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ

                นายประยงค์  เครือแก้ว                                  ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

                  ดร.จำรัส  สอนกล้า                                      ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

                            นายคมสัน  สุพรรณภพ                          ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี                                           เลขานุการ

                   นางประภาพร  ปลายแก่น                                   ตำแหน่ง : งานประชุมและเลขา                        ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471 total views, 6 views today