ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย      :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย        ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)
 • ชื่อย่อ  :    ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :   Master  of  Education (Educational  Administration)
 • ชื่อย่อ  :    M.Ed. (Educational  Administration)

ความสำคัญ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุรุสภา และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน    คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และได้รับการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี เรื่อยมาเป็นลำดับ คือ หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2548, หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2553 และในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 โดยเป็นการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 (42) หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
    วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 42 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • ผู้บริหารองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • ศึกษานิเทศก์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลหรือบริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ผู้ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
 • ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือนักวิชาการอิสระ

การรับรองหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

4,738 total views, 9 views today